Nacházíte se zde: Zelená úsporám » Ostatní dotace

Dotační tituly týkající se energetických opatření

1. Státní zemědělský intervenční fond SZIF

Tento fond akceptuje žádosti v oblasti energetických úspor a opatření ve dvou prioritních osách:

  • III.1.1 diverzifikace činností nezemědělské povahy
  • III.1.2 podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

Prioritní osa III.1.1 podporuje zejména kogenerační výrobu elektřiny a tepla likvidací zemědělských odpadů, osa III.1.2 podporuje mj. i dílčí opatření směřující k úsporám nákladů na provoz, údržbu a inovaci stávajících zemědělských staveb.

V současnosti není vyhlášena žádná výzva na sběr žádostí z těchto os, je pouze oznámeno vyhlášení 18.kola s výzvou v ose III.1.1 a to od 6.3. do 12.3. 2013.

2. EKO-ENERGIE

Tento fond spravovaný rozpočtovou organizací Czechinvest Ministerstva průmyslu a obchodu poskytuje dotace podnikatelským subjektům širokého spektra činností. Bohužel má k dispozici velmi malou alokaci finančních prostředků, které jsou velmi rychle vyčerpány, poslední výzva byla vyhlášena v polovině r. 2012 a není avizována nová.

3. Regionální operační programy

Regionální operační programy ROP jsou členěny dle územního systému a nemají naprosto shodná pravidla. Krajské úřady rozhodují o podporovaných prioritách a alokaci jednotlivých podporovaných oblastí, obecně mají ve svých výzvách začleněny i podporované úspory energií na zateplení budov a změny energetických systémů. Vyhlašování výzev není upraveno tak jako v ostatních programech, podpora se týká zejména malých obcí do 500 obyvatel a výše dotace je až 100 % uznatelných nákladů. Žádost o dotaci se podává dvoukolově, v prvním kole se vyplňuje přihláška projektového záměru a s ní se žadatel o dotaci obrací na orgány krajského úřadu, který rozhodne o akceptaci či odmítnutí záměru.

4. Státní fond životního prostředí SFŽP

Tento fond má několik prioritních os, pro energetické úspory platí osa 2 – ochrana ovzduší (výměna energetického zdroje plus následné zateplení) a osa 3.1 – využití obnovitelného zdroje s následným zateplením a osa 3.2 – energetické úspory zateplováním budov. V současnosti není vyhlášena žádná z těchto výzev, je však předpoklad vyhlášení některé výzvy osy 3, kam budou přesunuty finanční prostředky z jiných nečerpaných os. Vyhlášení výzvy je známo cca 1 - 2 měsíce předem, je však potřeba mít včas provedenu projektovou přípravu (en. audit a projekt), neboť sběr žádostí trvá velmi krátkou dobu 1 až 2 dny.

SFŽP spravuje také program Nová zelená úsporám, jejíž implementační dokument dosud nebyl schválen a zvláštní program pro podporu regenerací veřejného osvětlení, který rovněž ještě nebyl oficiálně vyhlášen.

Aktuality
Detail13.02.2013 | čtvrtekNovinka 2

Novinka 2

Detail01.01.2012 | čtvrtekNovinka

Novinka

Nepřehlédněte
SEO optimalizace